071 Облік і оподаткування

Напрямок підготовки

07 Управління та адміністрування

  • Спеціальність

    071 Облік і оподаткування

  • Кваліфікація

    молодший спеціаліст

Кваліфікаційна характеристика молодшого спеціаліста

Професійне призначення молодшого спеціаліста

Назва кваліфікації молодшого спеціаліста – бухгалтер.
Молодший спеціаліст кваліфікації «Бухгалтер» призначений для обліково-економічної роботи на підприємствах, в установах і організаціях капітального будівництва всіх форм власності на первинних посадах бухгалтера, бухгалтера-ревізора, а також на посадах, які заміщаються молодшими спеціалістами, що мають вищу освіту і відповідну спеціалізацію.
Молодший спеціаліст повинен знати основи економіки, вміти творчо оцінювати сучасні процеси і проблеми в житті країни, тенденції світового розвитку, обґрунтовувати нові організаційно-господарські форми рішення економічних розбіжностей, здійснювати свої функціональні обов'язки у відповідності до вимог чинного законодавства.
Молодший спеціаліст повинен володіти на встановленому рівні сукупністю видів діяльності і відповідно до них компетентно і відповідально вирішувати сукупність узагальнених професійних завдань.
Кваліфікаційні вимоги до молодшого спеціаліста
Молодший спеціаліст повинен бути підготовлений до активної творчої, професійної і соціальної діяльності, яка б сприяла прогресу суспільного розвитку, вмінню самостійно здобувати нові знання, контролювати і коректувати зроблене.
Молодший спеціаліст повинен вільно володіти державною мовою, професійно використовувати одну з іноземних мов.
Повинен уміти оцінювати історичні і сучасні процеси, проблеми в житті країни, тенденції світового розвитку, повинен мати високі моральні якості, навички організаторської та управлінської діяльності, вміти ухвалювати професійні рішення з урахуванням соціальних наслідків.

   Молодший спеціаліст повинен уміти:
1. Виконувати роботи на різних ділянках бухгалтерського обліку з використанням сучасної обчислювальної техніки.
2. Вести реєстри синтетичного й аналітичного обліку основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, здійснювати контроль за їх збереженням і економним використанням.
3. Складати, приймати, перевіряти і систематизувати первинні документи.
4. Визначати витрати, доходи і прибуток від реалізації товарів, виконаних робіт і послуг.
5. Забезпечувати виконання фінансово-розрахункової дисципліни.
6. Користуватися довідковими і нормативними документами з оплати праці.
7. Проводити розрахунки з нарахування та утримання із заробітної платні.
8. Здійснювати документальні ревізії та аналіз показників господарсько-фінансової діяльності і виявляти резерви економії.

   Молодший спеціаліст бухгалтерського обліку може працювати:
1.      На посаді техніка з планування.
2.      Бухгалтером.
3.      Бухгалтером-експертом.
4.      Інспектором з інвентаризації.
5.      Ревізором на промислових і комерційних підприємствах, у бюджетних організаціях і установах.
6.      Молодший спеціаліст, здійснюючи діяльність у сфері бухгалтерського обліку, може надавати послуги зі складання податкових декларацій для юридичних і фізичних осіб; послуги консультантів і представництво від імені клієнтів (фізичних осіб) перед податковими інспекціями.
   
Професія бухгалтера є універсальною і перспективною. Серед найбільш важливих аспектів навчальної діяльності є формування високого професійного рівня спеціалістів, який передбачає глибоке знання гуманітарних, фундаментальних, загальноекономічних, фахових дисциплін, а також можливість професійної адаптації спеціалістів в умовах нових ринкових економічних відносин з незмінним пріоритетом загальнолюдських цінностей.
Жодне підприємство будь-якої форми власності на сьогоднішній день не може обійтися без послуг висококваліфікованого спеціаліста з обліку, адже всі вони зобов’язані вести бухгалтерську звітність, оскільки всі інші види звітності базуються саме на ній. Сучасний ринок праці вимагає підготовлених бухгалтерів та податківців, які вміють вести облік як в ручному так і автоматизованому вигляді і можуть постійно розвиватись відповідно до змін в економіці та юридичних актах.

   Основні дисципліни, які складають фахову підготовку:
• Бухгалтерський облік;
• Економіка підприємства;
• Статистика;
• Національна економіка;
• Фінансовий облік;
• Фінанси;
• Гроші і кредит;
• Планування та організація діяльності підприємства;
• Політична економія;
• Бюджетна система;
• Облік і звітність бюджетних установ;
• Казначейська справа;
• Податкова система;
• Страхові послуги;
• Контроль і ревізія;
• Інформаційні системи і технології у бухгалтерському обліку;
• економічний аналіз;
• банківські операції.

   Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст":
• Технік з планування;
• Бухгалтер;
• Касир-експерт;
• Інспектор;
• Інспектор з інвентаризації;
• Інспектор-ревізор;
• Ревізор.

   Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання:
• Бухгалтерії установ різних форм власності;
• Державні, сумісні, приватні підприємства різних галузей народного господарства;
• Банківські установи;
• Державне казначейство;
• Страхові компанії;
• Аудиторські компанії;
• Державна фінансова інспекція;
• Консалтингові компанії;
• Економічні підрозділи державних і галузевих виробничих підприємств;
• Наукові і проектні установи.

Повернутися до розділу