Умови прийому

Умови прийому учнів до Вищого професійного училища № 17

До ВПУ № 17 приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.
Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.
Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.
Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
Прийом громадян на первинну професійну підготовку та вищу освіту здійснюється за рахунок бюджетних коштів на 2019 рік на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів на умовах державного замовлення у професійно-технічних освітніх закладах державної та комунальної власності.
Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.Прийом громадян на навчання до ВПУ № 17 здійснюється:

1.

8211 Верстатник широкого профілю
8211 Оператор верстатів з програмним керуванням
2. 8211 Оператор верстатів з програмним керуванням
3. 8333 Машиніст крана (кранівник)
4. 7212 Електрогазозварник 7213 Рихтувальник кузовів
5. 7212 Електрогазозварник
6. 7241 Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування (на автомобільному транспорті)
7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
7. 7231 Слюсар з ремонту автомобілів 7233 Слюсар-ремонтник
8. 7231 Слюсар з ремонту автомобілів
9. 4112 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення
4121 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 
10. 4112 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 4211 Контролер-касир
11. 5122 Кухар 7412 Кондитер
12. 5122 Кухар 5123 Офіціант
13. 5122 Кухар

     - для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальностями:

1. 071 Облік і оподаткування
2. 133 Галузеве машинобудування
3. 131 Прикладна механіка
4. 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Відповідно до ліцензії МОН України серія АЕ № 270841 від 12.08.2013 на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог, та ліцензії МОН України серія АЕ № 636384 від 16.06.2015 на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста,  ВПУ № 17 здійснює у 2019 році прийом молоді на 13 робітничих професій та 4 спеціальностi.

Перелік професій до прийому у 2019 році - pdf.png

Перелік спеціальностей до прийому у 2019 році - pdf.png

Обмеження з професій за медичними та віковими показниками здійснюється відповідно наказу МОЗ від 21.05.2007. № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.07.2007. за № 846/1413.

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій - draw.pngПрийом до ВПУ № 17 проводиться шляхом конкурсного відбору абітурієнтів на навчання:

  • за результатами тестування для навчання на другому ступені професійно-технічної освіти (оцінювання здійснюється по 12- бальній системі);

  • за результатами конкурсного відбору для навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти згідно Положення про конкурсний відбір учнів на III ступінь професійно-технічної освіти у 2019 році для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Перелік навчальних предметів з яких проводитиметься тестування -pdf.png

Положення про конкурсний відбір учнів на III ступінь професійно-технічної освіти -doc.png

В разі отримання абітурієнтами, які склали вступні випробування на ІІ ступінь професійно-технічної освіти, однакового конкурсного балу перевагу має та особа, яка має більший середній бал з предметів, внесених в додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту або в додаток до атестату про повну загальну середню освіту.

Учні ВПУ № 17, які успішно закінчили другий ступінь професійно-технічної освіти і пройшли  кваліфікаційну атестацію, зараховуються (переводяться) на третій ступінь навчання на основі конкурсного відбору.

Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Підготовка робітників високого рівня кваліфікації з присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" здійснюється на базі другого ступеня з наявним освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник" відповідного напряму.

Правила прийому до ВПУ № 17 на 2018 рік розроблені відповідно до законодавства України, Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 р. № 499  (із змінами і доповненнями, внесеними наказом МОН України від 9 квітня 2014 року № 344), затверджені наказом директора ВПУ № 17 № 566 від 03.11.2017р. та погоджені з Департаментом освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації.