141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

  • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
  • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
  • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
  • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Напрямок підготовки

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

  • Спеціальність

    141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

  • Кваліфікація

    фаховий молодший бакалавр

Електрична енергія – самий поширений вид енергії, що використовується у світі в наш час. Вона широко використовується в промисловості, сільському господарстві, на транспорті, в побуті. Без її застосування неможлива була б сучасна служба зв'язку. Не могла б використовуватися побутова техніка.

Вище професійне училище № 17, м. Дніпропетровська готує електромонтерів з ремонту і обслуговування електроустаткування, техніків-електриків з монтажу й експлуатації електроустаткування підприємств і цивільних споруджень.
Форми виробничого навчання в училище різноманітні, вони безупинно розвиваються, удосконалюються й уточнюються. Для підготовки молодих кадрів училище має устаткувану електромонтажну майстерню і електролабораторію, де майстри передають учням свої уміння, навички на практиці.

Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння, якими повинен оволодіти випускник вищого навчального закладу

Зміст виробничої функції

Назва типової задачі діяльності

Зміст уміння

Технологічна

Технологічне забезпечення ведення монтажних робіт

Використовуючи єдину систему технологічної підготовки виробництва (ЄСТПВ), єдину систему технологічної документації (ЄСТД) та засоби технологічної підготовки виробництва (устаткування, обладнання та оснащення) під керівництвом більш кваліфікованого працівника повинен уміти:

- складати проект виконання електромонтажних робіт;

- складати схеми електричного підключення для різних видів електроустаткування;

- складати (розробляти, обґрунтовувати) оптимальний варіант (мінімальні витрати та максимальна продуктивність) ведення електромонтажних робіт;

- розробляти на основі нормативної документації організаційні та технічні заходи, що забезпечують безпечне виконання електромонтажних робіт;

- для кожного технологічного процесу обирати типи та види електроустаткування згідно його характеристик, використовуючи відповідні методи розрахунку;

- розрахувати кількість одиниць електроустаткування згідно вимог виробництва;

- використовуючи технологічну схему та результати розрахунків, номенклатуру електроустаткування, складати електричні схеми;

- виконувати техніко-економічне обґрунтування прийнятих рішень;

Технологічне забезпечення робіт з експлуатації електроустаткування

Використовуючи знання будови і роботи електроустаткування, приладів контролю та автоматичного регулювання, засобів захисту, інструкцій експлуатації повинен уміти:

- забезпечувати надійну безаварійну економічну експлуатацію електроустаткування;

- користуватися електричними схемами електроустаткування;

Технологічне забезпечення ведення ремонтних робіт

Використовуючи нормативну та технічну документацію, вимірювальні прилади, інструмент, стенди, пристосування, повинен уміти розробляти проекти виконання ремонтних робіт:

- кабельних мереж;

- електричних машин;

- повітряних ліній електропередач;

- електроустаткування підйомно-транспортних механізмів;

- електроустаткування потоково-транспортних механізмів та електричних візків;

- електроустаткування спеціального призначення.

Технологічне забезпечення ведення пусконалагоджувальних робіт

Використовуючи технічну та технологічну документацію, інструкції для складання проекту виконання пусконалагоджувальних робіт уміти:

- визначати обсяг налагоджувальних робіт;

- розраховувати чисельність та кваліфікацію технічного персоналу, необхідного для виконання пусконалагоджувальних робіт;

- складати програми з налагодження окремих видів електроустаткування (електричних машин, перетворювачів, пускорегулюючої апаратури, засобів автоматичного керування, елементів захисту, релейно-контактор-них схем керування, безконтактних схем керування електроустаткуванням, замкнених схем керування електроприводами);

- визначати обсяг налагоджувальних робіт, які можуть бути виконані до монтажу електроустаткування на об'єкті;

- складати перелік приладів, пристроїв і матеріалів, необхідних для виконання налагоджувальних робіт.

Технічна

Конструкторська підготовка ведення монтажних, ремонтних та експлуатаційних робіт

Використовуючи технічну, довідникову літературу, ЄСКД, ДСТУ, нормативні стандартні документи, вимоги Правил улаштування електроустановок, Правил техніки безпеки, обчислювальну техніку, оснащення робочого місця, під керівництвом більш кваліфікованого працівника уміти:

- обґрунтовувати прийняті технічні рішення з систем електроприводів та електропостачання відповідно до умов виробництва;

- розраховувати оптимальні теплові та економні режими роботи електроустаткування;

- вибирати експлуатаційні режими роботи електроустаткування відповідно до умов виробництва;

- розраховувати статичні та динамічні навантаження електродвигунів, перевіряти їх на перевантаження;

- розробляти конкретні технічні заходи з енергозбереження в електроприводах та системах електропостачання;

- вибирати сучасну елементну базу релейно-контакторних або безконтактних схем;

- вибирати сучасні електричні машини та напівпровідникові перетворювачі;

- використовувати мікропроцесори, програмовані контролери, автоматизовані системи керування;

- читати, виконувати, вносити зміни в схеми електричні, функціональні, технологічні, структурні та принципові;

- розробляти, читати та вносити зміни у схеми електричних з'єднань та електричних підключень;

- розраховувати та вибирати за потрібними параметрами апаратуру управління та захисту електроустаткування;

- оформляти замовлення на виконання різних видів ремонтів електроустаткування;

Виконання монтажних робіт

Використовуючи єдину систему технологічної підготовки виробництва (ЄСТПВ), єдину систему технологічної документації (ЄСТД), вимоги Правил улаштування електроустановок, Правил технічної експлуатації, Правил техніки безпеки та засоби монтажу під керівництвом більш кваліфікованого працівника уміти виконувати:

- розмітку місця розташування електроустаткування та трас електричних мереж;

- монтаж електричних мереж (відкритих, в трубах, траншеях, каналах та інших);

- монтаж освітлювальних приладів та щитків;

- монтаж щитків розподільчих низької та високої напруги;

- монтаж електричних машин різних конструкцій та потужностей;

- монтаж комплектних трансформаторних підстанцій;

- монтаж апаратів управління та захисту, вимірювальних приладів, їх електричне з'єднання та маркування проводів і кабелів;

- монтаж заземлюючих пристроїв;

Експлуатація електроустаткування

Використовуючи знання будови і роботи електроустаткування, приладів контролю та автоматичного регулювання, засобів захисту, вимоги Правил технічної експлуатації та Правил техніки безпеки з експлуатації електроустаткування, уміти:

- виконувати оперативні перемикання в електричних мережах;

- виводити в ремонт і вводити в експлуатацію електроустаткування після ремонту;

- виявляти несправності та пошкодження в роботі електроустаткування та ліквідувати їх;

- локалізувати та ліквідувати аварійні режими роботи в системах електропостачання;

- оформляти експлуатаційну та оперативну документацію на електроустаткування;

- надавати першу домедичну допомогу потерпілим від дії електричного струму.

Виконання ремонтних робіт

Використовуючи нормативну та технічну документацію на електроустаткування, вимірювальні прилади, інструмент, стенди випробування, пристосування, відповідно вимогам ДНАОП 00.1.21-98, уміти виконувати ремонт:

- арматури освітлювальної;

- кабельних мереж;

- електричних машин;

- пускорегулюючої апаратури та щитів розподільчих низьковольтних та високовольтних;

- контрольно-вимірювальних приладів;

- заземлюючих пристроїв;

- повітряних ліній електропередач;

- електроустаткування підйомно-транспортних механізмів і пасажирських ліфтів;

- електроустаткування потоково-транспортувальних механізмів та електричних візків;

- електроустаткування спеціального призначення.

Ведення пусконалагоджувальних робіт

Використовуючи технічну документацію на проведення налагоджувальних робіт, технологічні інструкції, інструмент, стенди випробування, вимірювальні прилади, уміти налагоджувати:

- електричні машини та пускорегулювальну апаратуру до них;

- перетворювачі;

- засоби автоматичного управління;

- релейно-контакторні схеми управління електроустаткуванням;

- безконтактні схеми управління та захисту електроустаткування;

- замкнені схеми управління електроприводами.

Контрольно-діагностична

Діагностика стану електроустаткування

Використовуючи фактичні показники технічних приладів контролю та захисту, інструмент, устаткування, уміти:

- контролювати дотримання Правил технічної експлуатації електроустаткування;

- дефектувати несправне електроустаткування та оформляти відповідну документацію;

- проводити контроль та випробування електроустаткування;

- організувати та проводити випробування електроустаткування після ремонту або модернізації;

- проводити контроль дотримання графіків повірки вимірювальних приладів;

- проводити контроль за раціональним використанням електричного освітлення;

Контроль електромонтажних робіт

Використовуючи проектну та технічну документацію за допомогою необхідних приладів та засобів контролю уміти:

- проводити перевірки на відповідність змонтованого електроустаткування проектам;

- розробляти та реалізовувати програму післяремонтних випробувань електроустаткування;

- проводити контроль стану засобів електробезпеки на об'єкті.

Контроль якості електроенергії та режимів роботи її споживачів

Використовуючи нормативні матеріали та контрольно-вимірювальні прилади, уміти:

- проводити контроль та аналіз основних параметрів електроенергії на відповідність нормативним;

- впроваджувати заходи з економії електроенергії.

Організаційно-управлінська

Практична діяльність з організації електромонтажних, ремонтних та пусконалагоджувальних робіт

Використовуючи нормативно-технічну документацію, за допомогою необхідного устаткування, інструменту та оснащення уміти:

- користуватися технічною документацією ведення електромонтажних робіт;

- оформляти необхідну документацію на виконання електромонтажних робіт;

- оформляти документацію на виконані електромонтажні, ремонтні, пусконалагоджувальні роботи та здачу обладнання до експлуатації;

- виконувати ремонти електроустаткування відповідно до вимог технічного обслуговування і ремонту.

Практична діяльність з організації експлуатації електроустаткування

Використовуючи експлуатаційну документацію, за допомогою необхідних приладів та інструменту уміти:

- застосовувати компенсаційні пристрої;

дотримуватись режиму економії при експлуатації основного технологічного устаткування цеху та електроосвітлення.
Практична діяльність з управління процесами: ведення електромонтажних, ремонтних, пусконалагоджувальних робіт; експлуатації електроустаткування

Використовуючи отримані знання та навички, правові, юридичні та нормативні документи соціальної спрямованості уміти:

- організувати роботу та координувати дії робітників підрозділу;

- створювати психологічний мікроклімат і ефективні ділові стосунки;

- володіти прийомами ділового спілкування;

- орієнтуватися в питаннях соціальної спрямованості.

Таблиця – Рекомендований перелік навчальних дисциплін


Назва навчальної дисципліни та блоків змістових модулів, що входять до навчальної дисципліни

Мінімальна кількість вивчених дисциплін

годин

кредитів

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовкиКультурологія

54

1

КультурологіяОснови філософських знань

81

1,5

Людське усвідомлення об’єктивної й суб’єктивної реальностіРозвиток людського пізнання та людське пізнання розвиткуГлобальні проблеми сучасності. Соціально-економічні наслідки глобалізаціїОснови релігієзнавстваУкраїнська мова за професійним спрямуванням

54

1

Вербальне спілкуванняПошук нової інформаціїУкраїнська мова за професійним спрямуваннямІноземна мова за професійним спрямуваннямЛексичний і граматичний мінімумУсне спілкуванняПисьмове спілкуванняЧитанняПерекладДілове спілкуванняОснови правознавства

54

1

Основи правознавстваІсторія України

54

1

Історія УкраїниСоціологія

54

1

СоціологіяЕкономічна теорія

81

1,5

Економічна теоріяФізичне виховання

162

3

Фізичне самовдосконаленняЦикл природничо-наукової підготовкиВища математика

108

2

Комплексні числаЗастосування похідної та інтегралуДиференційні рівнянняРядиЕлементи математичної статистикиІнженерна і комп’ютерна графіка

108

2

Теоретичне кресленняМашинобудівне кресленняІнженерне кресленняСпеціальне кресленняКомп’ютерна графікаКомп’ютерна техніка та програмування

162

3

Сервісне програмне забезпеченняОпераційна система WINDOWSОснови програмування алгоритмічною мовою високого рівня TURBO BASICТекстовий редактор WORD для

WINDOWS – 200__Електронна таблиця MS EXCEL для WINDOWS – 200__Конструкційні та електротехнічні матеріали

108

2

Основи металознавстваЗасоби обробки металів і сплавівМагнітні матеріалиПровідникові матеріалиДіелектрикиНапівпровідникові діелектрикиСпеціальні матеріалиТеоретичні основи електротехніки

216

4

Електричні кола постійного струмуЕлектромагнетизм і електромагнітна індукціяЕлектричні кола змінного струмуТехнічна механіка

108

2

Теоретична механіка. СтатикаОснови опору матеріалівДеталі механізмів і машинОснови стандартизації, метрології та якості продукції

54

1

Основи стандартизаціїВзаємозамінність, допуски та посадкиОснови технічних вимірюваньБезпека життєдіяльності

54

1

Забезпечення соціальної, природної та техногенної безпекиЦивільний захист об’єктів господарюванняОснови екології

54

1

Основи екологіїЦикл професійно-практичної підготовкиЕлектричні машини

162

3

Колекторні машиниТрансформаториЗагальні питання теорії безколекторних машин змінного струмуАсинхронні машиниСинхронні машиниЕлектричні апарати

54

1

Основи теорії електричних апаратівАпарати керуванняАпарати розподільчих установок низької напругиАпарати розподільчих установок високої напругиОснови промислової електроніки та
мікропроцесорної техніки

108

2

Напівпровідникові приладиІнтегральні мікросхемиЕлектронні підсилювачіЕлектронні генераториІмпульсні пристроїВипрямлячі та перетворювачі однофазного і трифазного струмуПристрої відображення інформаціїІмпульсні перетворювачіМікропроцесори і мікроелектронно-обчислювальні машиниМонтаж, експлуатація і ремонт електроустаткування

162

3

Монтаж електроустаткуванняЕксплуатація електроустаткуванняРемонт електроустаткуванняАвтоматика

108

2

Елементи автоматикиСистеми автоматики і телемеханікиЕлектричні вимірювання

108

2

Основи метрологіїЗасоби електричних вимірюваньВимірювання електричних та магнітних величинВимірювання неелектричних величинВимірювально-інформаційні системиОснови електропривода

108

2

Теорія електроприводаКерування електроприводамиРелейно-контакторні системи керування електро-приводамиБезконтактні оперативні схемиОхорона праці

54

1

Охорона праціЕлектробезпека

54

1

Небезпека ураження людини електричним струмомЗахисні заходи при нормальному режимі роботи електроустановокЗахисні заходи при аварійному стані електроустановокЕлектрозахисні засоби безпекиЗахисні заходи в діючих електроустановкахНадання людині домедичної допомоги при звільненні її від напругиЕлектропостачання підприємств і цивільних споруд

162

3

Виробництво електричної енергіїОснови технічних вимірюваньСпоживання електричної енергіїВнутрішньозаводське електропостачанняКороткі замикання в електроустановкахЗахист електромереж і устаткування напругою вище 1000 В від струмів короткого замиканняЦехове електропостачання напругою до 1000 ВУправління, сигналізація та облік електроенергіїЕлектропостачання громадських спорудСистеми керування електричним приводом

108

2

Силові схеми керування електроприводамиСистеми автоматичного регулюванняКомплектні системи керування електроприводамиНалагоджування електроустаткування

108

2

Організація налагоджувальних робітАпаратура для пусконалагоджувальних робітВипробування та налагоджування електроустановок загального застосуванняВипробування та налагодження електричних машин постійного та змінного струмуНалагоджування релейного захисту і систем автоматикиЕкономіка та організація електротехнічної служби підприємства

108

2

Ресурси промисловості та основні результати промислового виробництваОрганізація основного і допоміжного виробництваОснови економічного і соціального планування. Облік і аналіз господарської діяльності. Розвиток винахідництва і патентне правоОрганізація та планування електромонтажних робіт і ремонту електроустаткуванняЕлектроустаткування підприємств і цивільних споруд

162

3

Електричне освітленняЕлектротермічне устаткування та устаткування для електрозварюванняЕлектроустаткування підйомно-транспортного обладнанняЕлектроустаткування компресорів, вентиляторів, насосівЕлектрообладнання установок для електрофізичної та електрохімічної обробки матеріалівЕлектроустаткування металорізальних верстатівЕлектроустаткування наземного внутрішньозаводського електротранспортуЕлектроустаткування цивільних спорудЕлектроустаткування в пожежо- і вибухонебезпечних приміщенняхНавчальна практика з теоретичним навчанням у навчально-виробничих майстернях

324

6

Слюсарна практикаМеханічна практикаЕлектромонтажна практикаНавчальна практика без теоретичного навчання на виробництві

216

4

Навчальна практика без теоретичного навчання на виробництвіТехнологічна (експлуатаційна) практика

540

10

Технологічна (експлуатаційна) практикаПереддипломна практика

216

4

Переддипломна практикаДипломне проектування

324

6


6912

128


1026

19

Повернення до списку