131 Прикладна механіка

 • 131 Прикладна механіка
 • 131 Прикладна механіка
 • 131 Прикладна механіка
 • 131 Прикладна механіка
 • 131 Прикладна механіка
 • 131 Прикладна механіка

Напрямок підготовки

0505 Машинобудування та металообробка

 • Спеціальність

  131 Прикладна механіка

 • Кваліфікація

  фаховий молодший бакалавр

Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння, якими повинен оволодіти випускник вищого навчального закладу

Зміст виробничої функції

Назва типової задачі діяльності

Зміст уміння

Конструкторська

Визначення передумов на проектування зварних вузлів та з'єднань типових зварних конструкцій

Для заданих умов експлуатації, згідно з розрахунковою схемою навантаження нескладної деталі або вузлів типової зварної конструкції, використовуючи нормативну документацію, обчислювальну техніку, під керівництвом більш кваліфікованого працівника вміти:

- вибирати стандартну методику розрахунку;

- визначати нормативні та розрахункові параметри для заданої марки сталі при розрахунках на міцність.

Проведення розрахунків елементів типових зварних конструкцій та їх вузлів

Використовуючи нормативні документи, технічні умови на виготовлення та експлуатацію зварних конструкцій, вихідні дані на проектування; за допомогою типових методик розрахунків, обчислювальної техніки під керівництвом більш кваліфікованого працівника вміти:

- визначати тип зварного з’єднан­ня, його несучу спроможність, перевіряти на міцність, виконати розрахунки розмірів зварних швів при статичному навантаженні;

- визначати тип зварної конструкції, призначення її основних елементів; виконати розрахунки нескладних елементів типових зварних конструкцій на міцність та визначати розміри їх перерізів при статичному навантаженні.

Розробка конструкторської документації

Використовуючи нормативні документи, технічні ви­моги до конструкцій, що проектуються, методи та засоби виконання креслярсько-кон­структорських робіт, обчислювальну техніку під керівництвом більш кваліфікованого працівника вміти:

- конструювати нескладні деталі та зварні вузли типових зварних конструкцій;

- виконувати робочі креслення нескладних деталей та зварних вузлів;

- користуватися апаратом “Електронні таблиці” та базою даних для вибору стандартного рішення при конструюванні.

Технологічна

Технологічна підготовка та нормативно-технічне забезпечення процесу виготовлення типових зварних конструкцій.

Використовуючи технічні умови на виготовлення зварних конструкцій, робочі креслення, нормативно-технічну документацію, програму випуску продукції підприємства за допомогою знань типових технологічних процесів під керівництвом більш кваліфікованого спеціаліста вміти:

-комплектувати технологічну документацію на виготовлення типових зварних конструкцій та вносити зміни до неї при корегуванні технологічних процесів та модернізації виробництва;

- визначити схему базування деталей для проектування технологічної оснастки;

- визначати економічну ефективність технологічних процесів, що проектуються.

Розробка технологічних процесів виготовлення типових зварних конструкцій.

- читати та аналізувати робочу конструкторську документацію на типову зварну конструкцію;

- дати характеристику здатності до зварювання матеріалів, що зварюються, для певних умов технологічного процесу;

- визначати види заготівельних операцій для підготовки заготівок до виготовлення зварних конструкцій;

- вибирати обладнання та засоби механізації для виконання заготівельних операцій;

- визначати спосіб складання та скласти схему складання та зварювання;

- вибирати засоби механізації для виконання складальних робіт;

- вибирати спосіб або декілька способів зварювання для виготовлення типової зварної конструкції;

-вибирати зварювальні матеріали для вибраного спо­собу зварювання типової зварної конструкції;

- вибирати форму підготовки кромок та геометричні розміри зварного шва за державними та галузевими стандартами;

- розраховувати або вибирати параметри режиму певного способу зварювання;

-вибирати зварювальне обладнання

для певного способу зварювання типової зварної конструкції ;

- розробляти заходи запобігання та усунення напруг та деформацій при виготовленні типових зварних конструкцій в залежності від способу зварювання;

- розробляти техніку вибраного способу зварювання;

- вибирати засоби механізації для виконання зварювальних робіт в залежності від способу зварювання;

- вибирати заходи з охорони праці на всіх етапах технологічного процесу;

- розробляти та оформлювати технологічні та операційні карти на виготовлення типових зварних конструкцій різними способами зварювання;

- користуватися комп’ютерною технікою для складення технологічного процесу виготовлення типових зварних конструкцій.

Розробка технологічно обґрунтованих витрат на усі види робіт при виготовленні типових зварних конструкцій

Використовуючи нормативні документи з праці, законодавчі акти з охорони праці, за допомогою методів встановлення технічних норм часу технологічного процесу виготовлення зварних конструкцій вміти:

- визначати складові операції технологічного процесу для виготовлення типових зварних конструкцій;

- розраховувати витрати праці на виготовлення типових зварних конструкцій;

- розробляти норми трудовитрат при модернізації технологічного процесу;

- розраховувати витрати зварювальних матеріалів та електроенергії на виконання зварювання типових зварних конструкцій; оформляти матеріальні карти.

Технічна

Практична діяльність з виконання зварювальних робіт

За допомогою знань зварювальних технологій, сутності процесів зварювання матеріалів, що зварюються, принципу дії та конструктивних особливостей механічного та зварювального обладнання, оснастки, засобів механізації вміти:

- підготовлювати кромки заготівок до зварювання та оцінити якість їх підготовки;

- володіти відповідно вимогам технологічного процесу технікою ручного дугового зварювання покритими електродами стикових та кутових швів в різноманітних просторових положеннях, крім стелевого, пластин t=5мм та поворотних сти­ків труб D=89мм, t=4мм з вуглецевих та низьколегованих сталей;

- виконувати відповідно вимогам технологічного процесу механізоване дугове зварювання;

- виконувати відповідно вимогам технологічного процесу автоматичне дугове зварювання;

- виконати відповідно вимогам технологічного процесу газове зварювання та термічне різання;

- виконувати відповідно вимогам технологічного процесу стикове контактне зварювання;

- виконувати відповідно вимогам технологічного процесу точкове контактне зварювання;

- виконувати відповідно вимогам технологічного процесу шовне контактне зварювання;

- підготовлювати та налагоджувати обладнання відповідно режимам зварювання;

- забезпечувати задані параметри режимів дугового зварювання відповідно вимогам технологічних карт;

- забезпечувати безпечні умови праці при виконанні зварювання;

- оцінювати за зовнішнім оглядом поверхні шва якість зварювальних робіт.

Організаційно-управлінська

Оперативне планування виробничим процесом дільниці цеху

Використовуючи техніко-економічні показники підприємства, підсумки аналізу маркетингу та сучасні методи менеджменту вміти:

- визначати цілі випуску продукції і виконання робіт та їх обсяг за підсумками аналізу ринку попиту продукції;

- розраховувати фінансові витрати на придбання то­варо-матеріальних ресурсів на виготовлення типових зварних конструкцій;

- розробляти плани чисельності основних працівників складально зварювальної дільниці;

- визначати плановий фонд заробітної плати працівників складально-зварювальної дільниці;

- проводити економічний аналіз діяльності підрозділу за рік, визначати ефективність використання фондів, трудових та фінансових ресурсів.

Практична діяльність по організації випуску продукції

Використовуючи дані ринку робітників та маркетингові дослідження, нормативні акти, стандарти та законодавчі акти з питань охорони праці вміти:

- формувати бригади робітників для виконання конкретних видів робіт;

- користуватися схемами проектування при вивченні плану дільниці для виготовлення типових зварних конструкцій;

- організовувати розміщення обладнання на дільницях для виготовлення типових зварних конструкцій за відомими компонованими схемами;

- втілювати передові методи управління трудовим колективом;

- забезпечувати виконання правил і норм охорони праці та захисту навколишнього середовища при виконанні зварювання;

- створювати належні умови безпеки життєдіяльності.

Оперативне регулювання ходом технологічного процесу

Використовуючи технічні умови та технологічну документацію на зварювання зварних конструкцій за допомогою знань особливостей зварювання матеріалів, що зварюються, правил експлуатації зварювального устаткування вміти:

- здійснювати нагляд за ходом технологічного процесу та своєчасно виявляти факти і оперативно ліквідувати причини порушення технологічної дисципліни;

- розробляти та втілювати заходи щодо підвищення якості продукції, попередження браку.

Контрольна

Оперативний контроль якості виконання операцій технологічного процесу

Використовуючи технічні умови на виготовлення, зварних конструкцій, нормативно-технічну документацію вміти:

- визначати комплектність технологічної документації та її відповідність вимогам нормативно-технічної документації щодо зварювання й контролю якості зварних з’єднань;

- визначати відповідність вхідних матеріалів вимогам технологічного процесу;

- оформлювати документацію за результатами контролю;

- здійснювати контроль відповідності робочого стану механічного та зварювального обладнання, пристосувань, засобів механізації вимогам технологічного процесу;

- здійснювати поопераційний контроль виконання технологічного процесу.

Контроль якості зварних з’єднань

Використовуючи нормативно-технічну документацію на контроль якості металів та зварних з’єднань, технічні умови на виготовлення зварних конструкцій за допомогою знань щодо структури, властивостей матеріалів, видів дефектів та їх впливу на працездатність зварних конструкцій вміти:

- виявляти види дефектів у зварних з’єднаннях;

- визначати руйнуючий або неруйнуючий методи для проведення контролю якості металів та зварних з'єднань;

- користуватися нормативними документами щодо норм оцінки якості металів та зварних з’єднань;

- визначати технологічні причини утворення дефектів у зварних з'єднаннях та заходи щодо їх запобігання;

- забезпечувати виконання заходів з охорони праці при проведенні контролю якості металів та зварних з’єднань.


Таблиця – Рекомендований перелік навчальних дисциплін


Назва навчальної дисципліни

Мінімальна кількість навчальних годин/кредитів вивчення дисципліни1 Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки1. Історія України

54/12. Українська мова (професійне спрямування)

54/13. Основи філософських знань

81/1,54. Культурологія

54/15. Соціологія

54/16. Економічна теорія

81/1,57. Політологія

54/18. Основи правознавства

81/1,59. Іноземна мова (професійне спрямування)

216/410. Фізичне виховання

216/4Всього

945/17,52 Цикл природничо - наукової підготовки1. Елементи вищої математики

162/32. Фізика

108/23. Хімія

81/1,54. Креслення

135/2,55. Технологія металів

54/16. Матеріалознавство з основами термічної обробки

162/3

7. Електротехніка з основами електроніки

162/38. Технічна механіка

162/39. Інформатика

108/210. Основи стандартизації. Комплексні системи загально-технічних стандартів

54/111. Безпека життєдіяльності

54/112. Основи екології

54/113. Основи менеджменту

54/114. Основи маркетингу

54/1Всього

1404/263 Цикл професійно-практичної підготовки1.       Контактне зварювання

135/2,52.       Газове зварювання та термічне різання

135/2,53.       Зварні конструкції

162/34.       Обладнання електричного зварювання плавленням

162/35.       Контроль якості зварювання

108/26.       Технологічне устаткування

162/37.       Виготовлення зварних конструкцій

162/38.       Економіка та організація зварювального виробництва

135/2,59.       Охорона праці

81/1,5Разом

1458/27Практичне навчання10. Слюсарна практика

54 / 111. Навчальна зварювальна практика

108 / 212. Навчальна практика на придбання робочої професії

216 / 413. Технологічна практика

432/814. Переддипломна практика

162/3Всього

972 / 18Всього по циклу

2430/45Всього по нормативній частині

4779/88,5Вільний вибір навчального закладу:

2133/39,5Повернення до списку