071 Облік і оподаткування

  • 071 Облік і оподаткування

Напрямок підготовки

07 Управління та адміністрування

  • Спеціальність

    071 Облік і оподаткування

  • Кваліфікація

    фаховий молодший бакалавр

Кваліфікаційна характеристика молодшого спеціаліста

Професійне призначення молодшого спеціаліста

Назва кваліфікації молодшого спеціаліста – бухгалтер.
Молодший спеціаліст кваліфікації «Бухгалтер» призначений для обліково-економічної роботи на підприємствах, в установах і організаціях капітального будівництва всіх форм власності на первинних посадах бухгалтера, бухгалтера-ревізора, а також на посадах, які заміщаються молодшими спеціалістами, що мають вищу освіту і відповідну спеціалізацію.
Молодший спеціаліст повинен знати основи економіки, вміти творчо оцінювати сучасні процеси і проблеми в житті країни, тенденції світового розвитку, обґрунтовувати нові організаційно-господарські форми рішення економічних розбіжностей, здійснювати свої функціональні обов'язки у відповідності до вимог чинного законодавства.
Молодший спеціаліст повинен володіти на встановленому рівні сукупністю видів діяльності і відповідно до них компетентно і відповідально вирішувати сукупність узагальнених професійних завдань.
Кваліфікаційні вимоги до молодшого спеціаліста
Молодший спеціаліст повинен бути підготовлений до активної творчої, професійної і соціальної діяльності, яка б сприяла прогресу суспільного розвитку, вмінню самостійно здобувати нові знання, контролювати і коректувати зроблене.
Молодший спеціаліст повинен вільно володіти державною мовою, професійно використовувати одну з іноземних мов.
Повинен уміти оцінювати історичні і сучасні процеси, проблеми в житті країни, тенденції світового розвитку, повинен мати високі моральні якості, навички організаторської та управлінської діяльності, вміти ухвалювати професійні рішення з урахуванням соціальних наслідків.

   Молодший спеціаліст повинен уміти:
1. Виконувати роботи на різних ділянках бухгалтерського обліку з використанням сучасної обчислювальної техніки.
2. Вести реєстри синтетичного й аналітичного обліку основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, здійснювати контроль за їх збереженням і економним використанням.
3. Складати, приймати, перевіряти і систематизувати первинні документи.
4. Визначати витрати, доходи і прибуток від реалізації товарів, виконаних робіт і послуг.
5. Забезпечувати виконання фінансово-розрахункової дисципліни.
6. Користуватися довідковими і нормативними документами з оплати праці.
7. Проводити розрахунки з нарахування та утримання із заробітної платні.
8. Здійснювати документальні ревізії та аналіз показників господарсько-фінансової діяльності і виявляти резерви економії.

   Молодший спеціаліст бухгалтерського обліку може працювати:
1.      На посаді техніка з планування.
2.      Бухгалтером.
3.      Бухгалтером-експертом.
4.      Інспектором з інвентаризації.
5.      Ревізором на промислових і комерційних підприємствах, у бюджетних організаціях і установах.
6.      Молодший спеціаліст, здійснюючи діяльність у сфері бухгалтерського обліку, може надавати послуги зі складання податкових декларацій для юридичних і фізичних осіб; послуги консультантів і представництво від імені клієнтів (фізичних осіб) перед податковими інспекціями.
   
Професія бухгалтера є універсальною і перспективною. Серед найбільш важливих аспектів навчальної діяльності є формування високого професійного рівня спеціалістів, який передбачає глибоке знання гуманітарних, фундаментальних, загальноекономічних, фахових дисциплін, а також можливість професійної адаптації спеціалістів в умовах нових ринкових економічних відносин з незмінним пріоритетом загальнолюдських цінностей.
Жодне підприємство будь-якої форми власності на сьогоднішній день не може обійтися без послуг висококваліфікованого спеціаліста з обліку, адже всі вони зобов’язані вести бухгалтерську звітність, оскільки всі інші види звітності базуються саме на ній. Сучасний ринок праці вимагає підготовлених бухгалтерів та податківців, які вміють вести облік як в ручному так і автоматизованому вигляді і можуть постійно розвиватись відповідно до змін в економіці та юридичних актах.

   Основні дисципліни, які складають фахову підготовку:
• Бухгалтерський облік;
• Економіка підприємства;
• Статистика;
• Національна економіка;
• Фінансовий облік;
• Фінанси;
• Гроші і кредит;
• Планування та організація діяльності підприємства;
• Політична економія;
• Бюджетна система;
• Облік і звітність бюджетних установ;
• Казначейська справа;
• Податкова система;
• Страхові послуги;
• Контроль і ревізія;
• Інформаційні системи і технології у бухгалтерському обліку;
• економічний аналіз;
• банківські операції.

   Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст":
• Технік з планування;
• Бухгалтер;
• Касир-експерт;
• Інспектор;
• Інспектор з інвентаризації;
• Інспектор-ревізор;
• Ревізор.

   Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання:
• Бухгалтерії установ різних форм власності;
• Державні, сумісні, приватні підприємства різних галузей народного господарства;
• Банківські установи;
• Державне казначейство;
• Страхові компанії;
• Аудиторські компанії;
• Державна фінансова інспекція;
• Консалтингові компанії;
• Економічні підрозділи державних і галузевих виробничих підприємств;
• Наукові і проектні установи.

Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння, якими повинен оволодіти випускник вищого навчального закладу

Зміст

виробничої функції

Назва типової

задачі діяльності

Зміст уміння

1.Облікова

1.1. Складання, приймання, перевірка та бухгалтерське оброблення документів, ведення синтетичного й аналітичного обліку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.Керуючись нормативними актами, за допомогою ПЕОМ складати, приймати, перевіряти, обробляти бухгалтерські документи, проводити синтетичний і аналітичний облік:

· касових операцій;

· документів з обліку операцій поточного, валютного та інших рахунків;

· розрахункових операцій з постачальниками, покупцями, підзвітними особами, з бюджетом, з органами соціального страхування та іншими дебіторами і кредиторами;

· документів і звітів з руху запасів;

· документів з руху основних засобів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, матеріальних і нематеріальних активів, інвестицій;

· документів з оформлення нарахувань і виплат заробітної плати, утримань і відрахувань;

· документів з обліку продукції, робіт і послуг;
· документів з обліку зовнішньоекономічної діяльності.

1.1.2. Вести регістри аналітичного і синтетичного обліку:

· транспортних операцій;

· допоміжних виробництв;

· адміністративних витрат;

 

 

 

 

 

 

 

 

· виробничих запасів, готової продукції, товарів;

· операцій з руху основних засобів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, матеріальних і нематеріальних активів, інвестицій;

· операцій з витрат підприємства та обчислення собівартості продукції, товарів;

· операцій з реалізації продукції, робіт і послуг;

· операцій з фінансових  результатів;

· операцій з обліку  капіталу і резервів

1.2. Складання фінансової звітності

1.2.1. Використовуючи дані бухгалтерського обліку, складати:

· фінансову звітність, бухгалтерський баланс;

· звіт про фінансові результати та їх використання;

· звіт про рух грошових коштів, про власний капітал

1.3. Ведення податкового обліку

1.3.1. Керуючись нормативними актами, за допомогою ПЕОМ вести:

· податковий облік;

· рахунки бухгалтерського обліку та подвійний запис

2. Фінансово-економічна

2.1. Організація фінансово-господарської діяльності підприємств

2.1.1. Використовуючи дані бухгалтерського обліку:

· здійснювати фінансові, кредитні, розрахункові операції, вживати заходів щодо зміцнення касової, розрахункової і платіжної дисципліни;

· складати декларації, розрахунки з податків загальнодержавного і місцевого призначення;

· документально оформляти господарські операції

2.2. Визначення доходів, витрат і фінансових результатів

2.2.1. Використовуючи дані бухгалтерського обліку:

· визначати доходи, витрати, забезпечувати повноту отримання доходів, економно і дбайливо використовувати кошти;

· заповнювати регістри відповідної форми бухгалтерського обліку

2.3. Організація страхової роботи

2.3.1. Використовуючи дані бухгалтерського обліку:

· формувати страхові послуги, вивчати ринковий попит на них;

· визначати ціни на страхові послуги;

· укладати договори майнового страхування, розраховувати суми страхових платежів, розмір збитків і сум страхових відшкодувань

2.4. Визначення ефективності технічних нововведень та елементів інфраструктури підприємств

2.4.1. Використовуючи показники фінансової і статистичної звітності, визначати:

· ефективність технічних нововведень;

· елементи інфраструктури підприємства

2.5. Планування господарсько-фінансової діяльності

2.5.1. Керуючись рекомендаціями та інструктивними матеріалами, показниками економічного аналізу:

· визначати обсяги діяльності підприємства на рік, складати оперативні плани;

· використовувати різні методи мотивації для стимулювання праці, нараховувати заробітну плату, премії й інші винагороди працівникам підприємства;

· визначати показники якості продукції, витрати за їх статтями, складати кошторис виробництва; визначати собівартість продукції, здійснювати калькулювання; визначати ціни;

· визначати доходи, прибуток, рентабельність підприємства, передбачати способи підвищення рентабельності й поліпшення фінансового стану підприємства;

· визначати показники ефективності діяльності підприємства, праці, виробничих засобів, коштів, соціальної ефективності

 

2.6. Планування фінансових показників діяльності підприємства

 

 

 

 

 

2.6.1. Використовуючи розрахункові дані виробничої частини плану, складати:

· план реалізації продукції та надходження грошових коштів і прибутку підприємства;

· розрахунок платежів до бюджету;

· зведений фінансовий план підприємства;

· класифікацію рахунків бухгалтерського обліку

2.7. Складання плану документообігу підприємства і заходів щодо вдосконалення обліково-економічної роботи

2.7.1. На основі положень (стандартів) про ведення бухгалтерського обліку та положення про організацію діловодства:

· складати плани-графіки надходження, оброблення бухгалтерських документів, звітність і передавати документи в архів на зберігання;

· розробляти заходи щодо запровадження прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку

3.Організаційна

 

3.1. Дотримання законів України та інших нормативних актів, що регулюють господарську діяльність підприємств

3.1.1. Керуючись законами України та іншими нормативними актами, використовуючи дані бухгалтерського обліку:

· складати довіреності та здійснювати контроль за їх використанням;

· установлювати строки позовної давності;

· складати розрахунок і претензію за порушення договірних зобов'язань;

· складати позовні заяви, заяви про прийняття на роботу та переведення на іншу роботу, укладати трудовий контракт;

· визначати види матеріальної відповідальності і розмір відшкодування матеріальних збитків;

· документально оформляти розбіжності в кількості і якості, виявлені під час приймання матеріальних цінностей;

· забезпечувати стягнення дебіторської і погашення кредиторської заборгованості, дотримання термінів позовної давності;

· реалізовувати заходи та способи захисту майнових прав суб'єктів господарювання

3.2. Організація бухгалтерського обліку і звітності

3.2.1. Використовуючи нормативну базу, запро­ваджену форму обліку:

· групувати господарські засоби за складом і джерелами утворення;

· надавати допомогу і проводити інструктаж облікових і матеріально-відповідальних осіб у виробничих підрозділах з питань своєчасного і правильного відображення бухгалтерських операцій в регістрах синтетичного й аналітичного обліку та формах звітності

3.3. Організація роботи матеріально-відповідальних осіб

3.3.1. Використовуючи професійні особливості органі­зації облікової роботи:

· організовувати роботу матеріально-відповідальних осіб щодо складання звітів та подання їх до бухгалтерії;

· забезпечувати матеріальне та моральне стимулювання праці матеріально відповідальних осіб

 

3.4. Дотримання правил зберігання бухгалтерських документів і організація архіву підприємства

3.4.1. Проводити своєчасний відбір, оформлення і передавання на зберігання документів відповідно до Положення про ведення діловодства на підприємстві

3.5. Організація зовнішньоекономічних  відносин

3.5.1.На основі Закону України "Про зовнішньоеко­номічну діяльність", Митного кодексу України, Закону України "Про міжнародні договори" та інших нормативних актів:

· вести облік експортно-імпортних операцій;

· підготовляти товар до митного контролю, заповнювати декларації та вести їх облік;

· вести облік витрат та визначати ефективність результатів зовнішньоекономічної діяльності

3.6. Реформування і запровадження бізнесу на підприємствах

3.6.1.Керуючись законодавчими та нормативними документами щодо підприємницької діяльності:

· розробляти засновницькі документи, здійснюва­ти реєстрацію підприємств у державних органах, складати і контролювати виконання бізнес-плану;

· установлювати відносини з фінансовими і податковими органами, органами страхування, консалтинговими та аудиторськими компаніями тощо

3.7. Організація дій з метою попередження або зменшення ступеня ймовірного пошкодження

3.7.1. Застосовуючи методи спостереження та контролю, визначати потенційно небезпечні ділянки виробництва, види виробничих процесів та елементи природного середовища, що можуть створювати загрозу виникнення надзвичайних ситуацій.

 

3.7.2. На підставі відомостей щодо потенційно небезпечних ділянок виробництва, видів виробничих процесів та елементів природного середовища за допомогою типових інструкцій планувати запобіжні заходи.

3.7.3. У разі загрози виникнення надзвичайної ситуації за допомогою штатних та індивідуальних джерел інформації забезпечувати оперативне приймання сигналів про виникнення небезпеки та їх розпізнавання персоналом об’єкта

3.7.4. За умов надзвичайної ситуації з урахуванням планових документів цивільного захисту об’єкта господарювання, використовуючи табельні прилади, інструкції та (за потреби) транспортні засоби, установлювати вид і ступінь зараження об’єкта радіоактивними, біологічними та небезпечними хімічними речовинами

 

3.8. Організація дотримання безпеки та гігієни праці

3.8.1. На підставі технологічної документації, використовуючи чинну нормативно-правову базу з питань охорони праці, організовувати дотримання вимог безпеки праці учасниками трудового процесу.

3.8.2. На підставі технологічної документації, використовуючи чинну нормативно-правову базу, організовувати дотримання санітарно-гігієнічних вимог учасниками трудового процесу

3.9. Організація захисту в разі виникнення надзвичайної ситуації

3.9.1. За умов надзвичайної ситуації, орієнтуючись на сигнал про виникнення небезпеки, за планом цивільного захисту об’єкта господарювання організовувати індивідуальний захист із використанням табельних та підручних засобів.

3.9.2. Організовувати евакуацію підлеглого персоналу з небезпечної зони.

3.9.3. Послуговуючись наданою інформацією про захисні споруди, організовувати укриття підлеглого персоналу.

3.9.4. За умов надзвичайної ситуації на основі результатів обстеження об’єкта господарювання за допомогою табельних та підручних засобів проводити рятувальні та інші невідкладні роботи.

3.9.5. Застосовуючи засоби індивідуального та колективного біологічного, радіаційного і хімічного захисту, проводити спеціальну обробку об’єкта та його персоналу

 

3.10. Провадження розслідування нещасних випадків та аварій

3.10.1. За умов виробничої діяльності на основі аналізу результатів власних спостережень за наслідками нещасного випадку або аварії, користуючись чинними положеннями, визначати факт нещасного випадку чи аварії.

3.10.2. У складі комісії з розслідування нещасного випадку, користуючись чинними положеннями, складати акт про нещасний випадок на виробництві

4. Контрольно-аналітична

4.1. Контроль за дотриманням нормативних актів з методології бухгалтерського обліку та збереженням і ефективним використанням ресурсів підприємства

4.1.1. Керуючись нормативними актами, використовуючи дані бухгалтерського обліку, здійснювати контроль за:

· дотриманням методології бухгалтерського обліку;

· збереженням та ефективним використанням ресурсів підприємств;

· касовими операціями;

· операціями на поточному, валютному та інших рахунках;

· операціями з розрахунків з постачальниками, покупцями, підзвітними особами, бюджетом, органами соціального страхування, позабюджетними фондами, іншими дебіторами і кредиторами;

· операціями з руху запасів;

· операціями з руху основних засобів, нематеріальних активів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, інвестицій;

· операціями з витрат підприємств;

· операціями з реалізації продукції, робіт і послуг;

· достовірністю даних фінансової звітності;

·  

· операціями з розрахунків оплати за працю;

операціями з розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності

4.2. Контроль за дотриманням правил безпеки праці та санітарно-гігієнічних вимог

4.2.1. На підставі технологічної документації, використовуючи чинну нормативно-правову базу, контролювати дотримання правил безпеки праці учасниками трудового процесу.

4.2.2. На підставі технологічної документації, використовуючи чинну нормативно-правову базу, контролювати дотримання санітарно-гігієнічних вимог учасниками трудового процесу

4.3. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства

4.3.1.Керуючись нормативними актами та використо­вуючи дані фінансової і статистичної звітності, комп'ютерну техніку, статистичні методи оброблення інформації:

· забезпечувати інформаційну базу даних;

· застосовувати різні методики аналізу показників господарсько-фінансової діяльності;

· організовувати аналітичну роботу;

аналізувати:

· виробництво продукції, робіт, послуг підприємства за загальним обсягом, асортиментом та якістю;

· загальний обсяг реалізації та її асортимент;

· забезпеченість матеріальними ресурсами й ефективність їх використання;

· стан і склад основних засобів, ефективність їх використання;

· стан і забезпеченість підприємства трудовими ресурсами, ефективність їх використання;

· витрати підприємства, собівартість продукції, товарів;

· фінансові результати і рентабельність підприємства;

· майно підприємства і джерела його покриття;

· оборотні активи і оборотність;

· власний і позичковий капітал;

· фінансову стійкість і ліквідність підприємства;

· узагальнювати результати аналізу фінансового стану і визначати способи фінансового оздоровлення підприємства

 

5. Техніко-інформаційна

5.1.Використання ПЕОМ у середовищі автоматизованого робочого місця (АРМ) бухгалтера

5.1.1. Послуговуючись програмними матеріалами із застосування ПЕОМ, нормативними матеріалами, звітними і плановими даними:

· працювати з клавіатурою ПЕОМ у заданій програмі, складати алгоритм розв’язання обліково-економічних задач на ПЕОМ;

· працювати з програмним забезпеченням з формування текстів і даних для обліково-планових і розрахункових документів виробничо-фінансової діяльності;

· застосовувати пакети прикладних програм для виконання обліково-обчислювальних і економічних розрахунків;

· створювати та коригувати базу даних, працювати в мережі INTERNET для забезпечення автоматизації бухгалтерського обліку

5.2. Використання комп'ютерної техніки та інших технічних засобів

5.2.1.Використовуючи дані бухгалтерського, податкового, статистичного обліку, працювати в режимі АРМ бухгалтера та вести облік:

· грошових коштів;

· запасів;

· основних засобів, нематеріальних активів, малоцінних і швидкозношуваних предметів;

· витрат підприємства;

· обсягу реалізації продукції, робіт і послуг;

· фінансових результатів;

· фінансової, податкової звітності;

· розрахункових операцій;

· оволодівати технікою роботи на різних засобах вимірювання і ЕККА нових моделей, виконувати операції з базами даних на ЕОМ, використовуючи типові програми


Таблиця – Рекомендований перелік навчальних дисциплін

Назва навчальної дисципліни

Мінімальна кількість навчальних годин/кредитів вивчення дисципліни

Нормативна частина

2835/52,5

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка

567/10,5

Природничо-наукова підготовка

567/10,5

Безпека життєдіяльності

54/1

Основи екології

54/1

Охорона праці

27/0,5

Інформатика та комп’ютерна техніка

216/4

Теорія бухгалтерського обліку

108/2

Вища математика

108/2

Професійна та практична підготовка

1701/31,5

Статистика

108/2

Бухгалтерський облік

324/6

Фінансова діяльність підприємств

108/2

Контроль і ревізія

108/2

Економіка підприємства

108/2

Економічний аналіз

108/2

Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності

54/1

Основи бізнесу

54/1

Інформаційна система обліку

108/2

Навчальна практика

297/5,5

Переддипломна практика

324/6

Вибіркова частина

1215/22,5

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка

243/4,5

Природничо-наукова підготовка

162/3

Професійна та практична підготовка

810/15


Повернення до списку