133 Галузеве машинобудування

  • 133 Галузеве машинобудування
  • 133 Галузеве машинобудування
  • 133 Галузеве машинобудування

Напрямок підготовки

0505 Машинобудування та металообробка

  • Спеціальність

    133 Галузеве машинобудування

  • Кваліфікація

    фаховий молодший бакалавр

Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння, якими повинен оволодіти випускник вищого навчального закладу

Зміст

виробничої функції

Назва типової

задачі діяльності

Зміст уміння

Технологічна

Розробка технологічних процесів виробництва на прості види продукції та її елементи

Використовуючи креслення деталі за допомогою правил, таблиць припусків та технічних вимог, креслярських інструментів , вміти обирати і обґрунтовувати метод одержання заготовки для забезпечення найбільш економічного виробництва та виконувати її креслення

Використовуючи креслення заготовки та деталі, за допомогою відповідних правил, вміти встановлювати технологічну послідовність проходження заготовки в процесі її обробки для одержання заданої деталі

Використовуючи креслення деталі і заготовки, за допомогою поопераційного маршруту і паспортних даних, вміти вибирати металообробне обладнання для забезпечення виконання технології одержання деталі

Використовуючи креслення заготовки та деталі за допомогою відповідних правил, довідників та математичних операцій вміти і визначати і обчислювати режими різання, які б забезпечували високу якість продукції і максимальне використання обладнання

Використовуючи креслення деталі та заготовки, перелік металорізального обладнання за допомогою стандартів, нормативів і методики розрахунків, вміти вибирати універсальні пристосування і інструмент

Використовуючи креслення заготовки і деталі, поопераційний маршрут проходження заготовки за допомогою паспортних даних на обладнання і режимів обробки, з застосуванням ЕОМ вміти обраховувати трудомісткості операцій

Використовуючи нормативно-технічну документацію, поопераційний маршрут, дані з вибраного обладнання, оснащення, інструменту за допомогою стандартів та правил, з застосуванням ЕОМ і автоматизованих робочих місць технолога вміти виконувати і оформляти операційні і маршрутні технологічні карти, карти контролю та комплектації, узгоджувати розроблений технологічний процес в підрозділах і службах підприємства

Використовуючи технологічний процес, за допомогою методик і правил вміти розробляти управляючі програми для металообробного обладнання, промислових роботів з різними системами програмного управління

Використовуючи нормативно-технічну документацію, за допомогою спеціального обладнання чи пульта управління вміти:

- підготувати матеріальний носій програми;

- ввести програму в систему ЧПУ;

- перевірити покроково виконання програми механізмами обладнання;

- при необхідності ввести корективи в текст програми;

- здійснити прогон програми (пробну обробку чи імітацію обробки деталі)

Проектна

Розробка режимів виробництва

Використовуючи технологічний процес виробництва, дані про програму випуску за допомогою методики розрахунків та нормативів, вміти визначати тип виробництва.

Використовуючи програму виробництва, дані про тип виробництва, за допомогою довідників та методики розрахунку вміти розраховувати виробничі і страхову партії для забезпечення ритмічності роботи дільниці

Використовуючи технологічний процес, дані про трудомісткість операцій за допомогою нормативів та розрахункових формул вміти визначати фонди часу обладнання та робітників, коефіцієнти завантаження обладнання, чисельність робітників з врахуванням можливості багатоверстатного обслуговування та допоміжних працівників на дільниці

Використовуючи технологічний процес, дані про тип виробництва та його обсяги, за допомогою нормативів та паспортних даних вміти:

- визначати найбільш ефективний метод руху заготовок;

- вибирати і обґрунтовувати необхідне транспортне обладнання для забезпечення виконання технологічного процесу

Використовуючи технологічний процес та одержані розрахункові дані, за допомогою нормативних матеріалів та математичних обчислень з застосуванням ЕОМ, вміти визначати такт, темп, ритм, продуктивність та інші показники поточної лінії

Розрахунок норм витрат сировини, матеріалів, палива, інструментів, енергії, економічної ефективності технологічних процесів

Використовуючи технологічний процес, креслення, за допомогою нормативів та арифметичних розрахунків вміти обчислювати кількість основних і допоміжних матеріалів, електричної і теплової енергії, стиснутого повітря для забезпечення випуску всього обсягу продукції і її одиниці  

Використовуючи дані про чисельність і кваліфікацію працюючих, за допомогою нормативів та тарифних ставок вміти розраховувати основну і додаткову заробітну плату з урахуванням коефіцієнтів виконання норм виробітку, нарахування на заробітну плату.

Використовуючи дані з обсягів виробництва, фонду заробітної плати та вартості сировини і енергії, за допомогою методики розрахунку собівартості і прийомів математичного обчислення на ЕОМ вміти розраховувати статті калькуляції технологічної собівартості продукції

Використовуючи дані технологічної собівартості, за допомогою нормативів і обчислювальної техніки вміти визначати термін окупності технологічного процесу, порівнювати основні економічні показники технологічного процесу, що проектується, з тим, що існує на практиці, і робити з цього висновки

Впровадження технологічних процесів

Використовуючи дані технологічного процесу, паспортні дані металообробного і транспортного обладнання, за допомогою засобів проектування і розрахунку та нормативно-технічної документації вміти робити планування розміщення обладнання дільниці, транспортних засобів, джерел освітлення з урахуванням вимог протипожежної безпеки і санітарно-гігієнічних норм

Використовуючи технологічні процеси, нормативно-технічну документацію, за допомогою розрахунків, методик і правил вміти формувати місячні, декадні і добові графіки завантаження технологічного обладнання, слідкувати за їх виконанням

Використовуючи технологічний процес, нормативно-технічну документацію, за допомогою засобів проектування, стандартів та ЕОМ вміти проектувати оснащення робочих місць верстатників різного профілю, контролерів, налагоджувальників та інших робітників дільниці

Організаційна

Формування виробничих бригад і розстановка робітників

Використовуючи дані технологічного процесу та вимоги до експлуатації і обслуговування технологічного обладнання, за допомогою об’єктивних даних про робітників дільниці вміти формувати склад виробничих бригад, підбирати бригадирів, з найбільшою ефективністю закріпляти робітників за робочими місцями.

Організація праці на дільниці

Використовуючи нормативні документи і методики, за допомогою засобів вимірювання і рахунку вміти:

-різними методами проводити фотографування і хронометраж робочого часу, аналізувати їх;

-розраховувати нові норми часу і виробітку

Використовуючи дані технологічного процесу та виробничі завдання, за допомогою економічних працівників цеху та засобів обчислювальної техніки вміти:

- формувати місячні та змінні завдання виробничим бригадам та окремим робітникам;

- оформляти наряди та інші облікові документи.

Використовуючи нормативні матеріали з безпеки праці, вміти:

- складати заходи щодо забезпечення безпечних умов праці на дільниці;

- за допомогою навчальних і наочних посібників проводити інструктажі з техніки безпеки;

- контролювати виконання правил техніки безпеки робітниками;

- за допомогою необхідних приладів розслідувати нещасні випадки і складати акти та інші необхідні в цьому випадку документи

Використовуючи нормативні вимоги до санітарно-гігієнічних умов праці, вміти співставляти їх з реальними, за допомогою приладів вимірювати основні показники освітлення, шуму, запилення та інших виробничих факторів, оформляти відповідні документи

Використовуючи нормативні документи та правила, за допомогою засобів стимулювання праці та психолого-педагогічних прийомів роботи з персоналом вміти забезпечувати ритмічну роботу дільниці

За допомогою правил, нормативів і методик вміти вірно і вчасно оформляти табелі робочого часу, наряди на виконану роботу, акти простою з вини адміністрації.

Забезпечення безперебійної подачі на дільницю заготовок та інструменту

Використовуючи засоби стимулювання праці та вірного підбору кадрів вміти забезпечувати безперебійну і ритмічну подачу на дільницю заготовок

Технологічна

Розробка заходів щодо попередження та ліквідації браку

Використовуючи нормативно-технічну документацію, за допомогою технологічної документації і засобів контролю вміти виявляти і аналізувати причини браку на дільниці, формувати технологічні і організаційні пропозиції щодо заходів попередження браку.

Складання технічних завдань на проектування технологічних пристосувань та спеціальних інструментів

Використовуючи технологічний процес виробництва деталі, креслення деталі та заготовки, за допомогою нормативно-технічної документації і засобів обчислювальної техніки вміти формулювати технічні завдання на проектування спеціального технологічного обладнання і

спеціального інструменту

Технічна

Оформлення технічної документації на продукцію

Використовуючи креслення на вироби, технічні умови і технологічні процеси, за допомогою працівників відповідних служб підприємства вміти складати і оформляти технічну документацію, яка засвідчує якість і комплектність продукції (паспорти, сертифікати і т.і.)

Контрольна

Організація роботи з контролю продукції і перевірка виконання виробничих норм і правил на дільниці

Використовуючи технологічні карти, за допомогою нормативних документів і правил вміти організувати роботу контролерів і контроль якості і комплектності продукції на дільниці, контролювати правильність встановлення сортності продукції і відповідності її стандартам, технічним вимогам і кресленням

Використовуючи нормативні документи, за допомогою бригадирів та правил вміти перевіряти виконання інструкцій та методик з технічного контролю на робочих місцях, контролювати якість тари і упаковки, збереження сировини, напівфабрикатів, готової продукції, виконання графіків перевірки на точність обладнання, контрольно-вимірювальних засобів.

Використовуючи технічну документацію на обладнання, за допомогою механічних і електричних контролюючих та вимірювальних приладів вміти:

- встановлювати відхилення в роботі обладнання, які можуть привести до зниження якості продукції чи до виникнення небезпеки в роботі персоналу;

-          діагностувати техніко-технологічні показники обладнання після його ремонту чи реконструкції.

Контроль технологічної дисципліни і якості сировини, матеріалів і готової продукції.

Використовуючи паспортні дані обладнання та транспортних засобів, за допомогою механічних та електричних вимірювальних і контрольних засобів вміти встановлювати відхилення від правил їх експлуатації

Використовуючи нормативно-технічну документацію, за допомогою засобів контролю та вимірювання вміти аналізувати точність виконання технологічного процесу на виробництві і здійснювати заходи щодо попередження його порушення

Використовуючи універсальний та спеціальний вимірювальний і контрольний інструмент, вміти вимірювати розміри деталі, встановлювати їх відповідність кресленням і технічним умовам.

Контроль механічних і фізико-технічних якостей матеріалів і готових виробів

Використовуючи нормативно-технічну документацію, за допомогою засобів проектування і розрахунку, мікроскопів, випробувальних та інших приладів вміти:

- розраховувати параметри міцності деталей;

- випробовувати матеріали та готові вироби на міцність, витривалість, межу текучості та інше;

- визначати і аналізувати стан кристалічної структури металів і робити висновки про їх здатність для виробництва

Технічна

Участь в здачі готової продукції замовникам

Використовуючи нормативно-технічну документацію, за допомогою засобів обліку вміти оформляти документацію, пов’язану з здачею продукції замовникам

Аналітична

Аналіз фінансово-виробничої діяльності дільниці

На основі даних про виконання дільницею договірних зобов"язань та виробничих завдань за допомогою розрахунків та методів математичного моделювання вміти аналізувати причини невиконання зобов"язань і завдань, вишуковувати можливості скорочення циклу виготовлення продукції, виявляти виробничі резерви


Використовуючи показники діяльності підприємства, нормативно-технічні документи, за допомогою розрахунків вміти виявляти факти переплати заробітної плати, перевищення темпів росту зарплати в порівнянні з темпами росту продуктивності праці.

Таблиця – Рекомендований перелік навчальних дисциплін

Назва навчальної дисципліни

Мінімальна кількість годин/
кредитів вивчення дисципліни

Цикл гуманітарної і соціально-економічної підготовки
Історія України 81/1,5
Ділова українська мова 54/1
Українська та зарубіжна культура 54/1
Філософія 108/2
Політологія 81/1,5
Основи економічної теорії 108/2
Основи права та конституційного права 81/1,5
Соціологія 54/1
Іноземна мова 216/4
Безпека життєдіяльності 54/1
Основи екології 54/1
Фізичне виховання 216/4
Всього по циклу 1161/21,5
Цикл природничо-наукової підготовки
Основи вищої математики 108/2
Фізика 54/1
Прикладна хімія 54/1
Технологія конструкційних матеріалів 108/2
Загальна електротехніка з основами електроніки 108/2
Обчислювальна техніка та програмування 108/2
Технічна механіка 243/4,5
Взаємозамінність, стандартизація та технічні
вимірювання
108/2
Основи нарисної геометрії та інженерна графіка 189/3,5
Основи управління виробництвом та менеджмент 81/1,5
Всього по циклу 1161/21,5
Цикл професійної та практичної підготовки
Основи обробки матеріалів і інструмент 216/4
Металорізальні верстати та автоматичні лінії 216/4
Технологія машинобудування 270/5
Технологічне оснащення 162/3
Технологічні основи гнучких виробничих систем 108/2
Технологічні основи програмування для верстатів з ЧПК 162/3
Економіка, організація та планування виробництва 216/4
Основи охорони праці 108/2
Навчальна практика 324/6
Технологічна практика 324/6
Переддипломна практика 216/4
Всього по циклу 2322/43
Разом за програмою 4644/86

Повернення до списку