Умови прийому

Умови прийому абітурієнтів до Вищого професійного училища № 17

До ВПУ № 17 приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.
Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.
Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
Прийом громадян на первинну професійну підготовку та вищу освіту здійснюється за рахунок державного та регіонального замовлення на 2023 рік на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників та фахових молодших бакалаврів на умовах державного замовлення у закладах професійної (професійно-технічної) освіти державної та комунальної власності.
Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.Прийом громадян на навчання до ВПУ № 17 здійснюється:

 
1. 8211 Верстатник широкого профілю
2. 8211 Оператор верстатів з програмним керуванням
3. 8333 Машиніст крана (кранівник)
4. 7212 Електрогазозварник
7213 Рихтувальник кузовів
5. 7212 Електрогазозварник
6. 7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
7241 Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування (на автомобільному транспорті)
7. 7233 Слюсар-ремонтник
8. 7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів
9. 4112 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення
4121 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 
10. 4112 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних
4211 Контролер-касир
11. 5122 Кухар
7412 Кондитер
12. 5122 Кухар
5123 Офіціант

     - для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «фаховий молодший бакалавр» за спеціальностями:

1. 071 Облік і оподаткування
2. 133 Галузеве машинобудування
3. 131 Прикладна механіка
4. 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Відповідно до ліцензії МОН України серія АЕ № 270841 від 12.08.2013 на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог, та ліцензії МОН України серія АЕ № 636384 від 16.06.2015 на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до фахового молодшого бакалавра,  ВПУ № 17 здійснює у 2023 році прийом молоді на 12 робітничих професій та 4 спеціальностi.

Перелік професій до прийому у 2023 році - pdf.png

Перелік спеціальностей до прийому у 2023 році - pdf.png

Обмеження з професій за медичними та віковими показниками здійснюється відповідно наказу МОЗ від 21.05.2007. № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.07.2007. за № 846/1413.

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій - draw.pngПрийом до ВПУ № 17 проводиться шляхом конкурсного відбору абітурієнтів на навчання:

  • за результатами тестування для навчання на другому ступені професійно-технічної освіти (оцінювання здійснюється по 12- бальній системі);

  • за результатами конкурсного відбору для навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти згідно Положення про конкурсний відбір здобувачів освіти на III ступінь професійної (професійно-технічної) освіти у 2022 році для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «фаховий молодший бакалавр».

Перелік навчальних предметів з яких проводитиметься тестування -pdf.png

Положення про конкурсний відбір здобувачів освіти на III ступінь професійно-технічної освіти -doc.png

В разі отримання абітурієнтами, які склали вступні випробування на ІІ ступінь закладів професійної (професійно-технічної) освіти, однакового конкурсного балу перевагу має та особа, яка має більший середній бал з предметів, внесених в додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту або в додаток до атестату про повну загальну середню освіту.

Здобувачі освіти ВПУ № 17, які успішно закінчили другий ступінь закладів професійної (професійно-технічної) освіти і пройшли  кваліфікаційну атестацію, зараховуються (переводяться) на третій ступінь навчання на основі конкурсного відбору.

Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Підготовка робітників високого рівня кваліфікації з присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня "фаховий молодший бакалавр" здійснюється на базі другого ступеня з наявним освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник" відповідного напряму.

Правила прийому до ВПУ № 17 на 2022 рік розроблені відповідно до законодавства України, Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 р. № 499  (із змінами і доповненнями, внесеними наказом МОН України від 12.12.2019 року № 1550), затверджені наказом директора ВПУ № 17 № 423 від 18.11.2021 р. та погоджені з Департаментом освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації.