Проекти навчального закладу

Проекти навчального закладу

Педагогічний проект

Проект - це комплексне завдання, вирішення якої здійснюється з урахуванням соціо-культурного контексту даної проблеми в якій взаємодіють і взаємодоповнюють один одного соціо-культурні, психолого-педагогічні, техніко-технологічні та організаційно-управлінські аспекти.
Педагогічний проект - проект, на підставі якого розробляються і реалізуються інші, ніж це прийнято в традиційній практиці:

 • Концептуально-педагогічні ідеї побудови змісту, методів і технологій освіти;
 • Нові форми організації діяльності учнів, педагогів, взаємодії з батьками;
 • Філософсько-педагогічні, психолого-педагогічні підходи до навчання, виховання, розвитку учнів.

Педагогічний проект - розроблена система і структура дій педагога для реалізації конкретної педагогічної задачі з уточненням ролі і місця кожної дії, часу здійснення цих дій, їх учасників та умов, необхідних для ефективності всієї системи дій, в умовах наявних (залучених) ресурсів.

 1. У структурі професійної компетентності керівних і педагогічних працівників освітніх установ однієї з провідних компетенцій є володіння сучасними інноваційними технологіями, зокрема, проектної технологією.
 2. У загальному сенсі проект - це обмежена в часі цілеспрямована зміна окремої системи з певними вимогами до якості результатів, встановленими рамками витрати засобів, ресурсів і специфічною організацією.
Це також є метою і результатом проектної діяльності.

Термін «педагогічний проект» можна визначити як:
 1. Комплекс взаємопов'язаних заходів щодо цілеспрямованого зміни педагогічної системи протягом заданого періоду часу, при встановленому бюджеті з орієнтацією на чіткі вимоги до якості результатів та специфічної організації;
 2. Розроблені система і структура дій педагога для реалізації конкретної педагогічної задачі з уточненням ролі і місця кожної дії, часу здійснення цих дій, їх учасників та умов, необхідних для ефективності всієї системи дій.
У наведених визначеннях коючевимі є:
 • фактор часу;
 • цілеспрямованість;
 • нормованість змін;
 • специфіка організації діяльності.

Успішність проектної діяльності говорить про здатність педагога діяти в руслі сучасних змін в системі освіти, умінні перетворювати педагогічну дійсність.
Для того, щоб грамотно підготувати педагогічний проект, потрібно дотримуватися певних вимог до складання плану проекту. Проектна розробка повинна містити наступні структурні компоненти:

 • Обгрунтування необхідності проекту;
 • Мета і завдання проекту;
 • Учасники проекту;
 • Опис проекту: стратегія і механізми досягнення поставлених цілей;
 • Робочий план реалізації проекту;
 • Прогнозовані короткострокові і довгострокові результати реалізації проекту;
 • Оцінка ефективності реалізації проекту;
 • Оцінка ризиків;
 • Подальший розвиток проекту.

Розглянемо кожен структурний елемент педагогічного проекту.
1. Обґрунтування необхідності проекту

Опис педагогічної проблеми включає в себе аналіз існуючої педагогічної ситуації або стану педагогічної системи. В результаті аналізу виявляються протиріччя між існуючим станом педагогічної системи і її оптимальним станом, що дозволяє ефективно функціонувати на сучасному етапі. Педагог повинен показати невідповідність між необхідним сучасністю станом освітньої системи і реально існуючою ситуацією. На основі такого аналізу педагог визначає які проблеми зможе вирішити в рамках свого проекту, які корективи можливо внести в діяльність освітнього закладу, в зміст освітнього процесу, в свою педагогічну діяльність і т. д .. Педагог вказує, яким чином виділені проблеми зачіпають певні цільові групи, тобто осіб, яким буде адресована діяльність за проектом. Необхідно коротко охарактеризувати реальні потреби цільової аудиторії і умови, які передбачається змінити в ході проекту для вирішення їх проблем. У проекті повинна бути переконливо доведена актуальність виділених проблем, роз'яснення важливості вирішення даних проблем для підвищення ефективності педагогічного процесу. Важливо вказати значення вирішення цих проблем для освітнього закладу, показати, що їх рішення відповідає державним пріоритетам в системі освіти. 

Таким чином, опис проблеми передбачає формулювання відповідей на два питання:
• чому виникла необхідність у виконанні проекту?
• чому рішення даної проблеми є пріоритетним завданням? 


Глибокий і всебічний аналіз педагогічних проблем дозволить грамотно і коректно сформулювати цілі, задачі, підбираючи методи проекту.

2. Цілі і завдання проекту
Формулювання цілей проекту передбачає розкриття суті задуманого проекту, спрямованого на рішення виявлених проблем. При постановці завдань визначається послідовність кроків по зміні існуючої педагогічної ситуації відповідно до мети. Педагог вказує, які освітні, виховні та соціальні завдання буде вирішувати протягом реалізації проекту. Мета і завдання проекту повинні бути досяжні в рамках передбаченого періоду часу.

3. Учасники проекту
У цьому пункті вказується основна цільова аудиторія (учасники) проекту, а також критерії їх відбору. Докладно описується якісний і кількісний склад цільових груп, з якими педагог буде працювати в рамках проекту.

4. Опис проекту: стратегія і механізми досягнення поставлених цілей

Діяльність за проектом має сприяти вирішенню кожного з поставлених завдань проекту.
При виборі стратегії і підходів досягнення поставленої мети необхідно обґрунтувати вибір способів вирішення проблеми, при цьому можна використовувати як вже розроблені та апробовані способи вирішення проблем в різних комбінаціях, так і модифіковані способи вирішення подібних проблем. По суті, вибір методів передбачає опис заходів, які необхідно організувати і провести для вирішення завдань проекту. Так, педагог визначить способи участі в проекті цільової аудиторії (вчителів, учнів, батьків, опікунів). Педагог продумує план організації роботи по проекту, визначаючи логічний ланцюг своїх дій. Педагог визначає виконавців діяльності за проектом (тих, хто буде задіяний в її виконанні); благоотримувачів (тих, хто буде споживачами кожної конкретної послуги). При цьому, автор проекту повинен оцінити наявність необхідних ресурсів (матеріальних, інформаційних, кадрових, технічних та ін.). Якщо в проекті заплановано проведення заходів - тренінгів, семінарів, занять і т.п., необхідно описати кожне з них, вказавши, мета і планований результат, на скільки людина воно розраховане, часовий формат заходу, передбачуване місце проведення, кількість тренерів (в тому числі і з яких організацій вони будуть запрошені), прикласти попередню програму заходу.


5. Робочий план реалізації проекту

Робочий план являє собою план-графік виконання запланованих заходів з обов'язковим зазначенням передбачуваних дат і відповідальних за їх проведення (нижче приведена можлива форма таблиці)).

 • Передбачувана дата проведення заходу
 • Місце проведення заходу
 • Найменування заходу
 • Відповідальний за виконання

6. Прогнозовані короткострокові і довгострокові результати реалізації проекту

Короткострокові результати - ті підсумки, які отримують безпосередньо після закінчення проекту.
Довгострокові - результати, які можуть з'явитися в перспективі, через деякий час після завершення проекту.
Вже на стадії написання проекту педагог повинен виділити очікувані короткострокові і довгострокові результати свого проекту, за якими можна буде судити про успішність його реалізації.

Результати плануються шляхом співвіднесення їх з поставленою метою і завданнями проекту. Наприклад, до результатів проекту можна віднести: 

 • вид, кількість та обсяг друкованої продукції;
 • кількість нових методик або технологій, впроваджених в рамках проекту;
 • кількість безпосередніх отримувачів послуг (наприклад, учасників тренінгу);
 • розробка нових процедур, що полегшують або поліпшують навчально-виховний процес;
 • апробація нових методик та ін ..


7. Оцінка ефективності реалізації проекту

Опис кількісних і якісних показників досягнення результатів і способів діагностики. При плануванні проекту важливо виявити свідоцтва, дані і показники, які підтвердили б, що поставлена ​​в проекті завдання виконане. При описі показників підвищення ефективності діяльності вкажіть дані, що дозволяють судити про ступінь ефективності, а також значущості виконання запланованих робіт по проекту (наприклад, передбачувані технологічні досягнення; вивільнення часу учнів для творчого розвитку особистості; зниження конфліктів, зростання успішності учнів і т.д.) , 

Методи оцінки успішності / ефективності.
Методи оцінки - це способи збору даних по кожному з очікуваних результатів проекту, які дозволять визначити, в якій мірі досягнуто той чи інший результат проекту.

Найпоширенішим методом є анкетування благоотримувачів (цільової групи) до і після навчання або участі в проекті.
Педагог може запропонувати самостійно розроблений діагностичний інструментарій для оцінки результативності реалізації проекту.

8. Оцінка ризиків та заходи, заплановані для мінімізації впливу таких факторів ризику
Педагог оцінює можливі ризики, які можуть вплинути на реалізацію проекту.
Проводиться якісний і кількісний аналіз ризиків і умов їх виникнення.
Якісна оцінка ризику визначає ступінь його важливості, кількісний аналіз дозволяє встановити ймовірність виникнення ризиків в проекті.
На основі аналізу здійснюється вибір процедур і методів по зниженню негативних наслідків ризикових подій.
  
9. Подальший розвиток проекту
Після закінчення проекту діяльність в обраному напрямку повинна бути продовжена, тому необхідно запропонувати механізм просування результатів проекту.
Вкажіть, яким чином результати проекту можуть бути використані в подальшому в освітній установі, іншими організаціями в регіоні, в інших містах. Якими способами планується інформувати педагогічне співтовариство про результати діяльності за проектом та як буде враховуватися зворотний зв'язок.

В якості критеріїв оцінки педагогічного проекту можна виділити:
 • значимість і необхідність виконання педагогічного проекту для освітнього закладу в цілому, і навчально-виховного процесу зокрема;
 • ясність, чіткість, досяжність цілей і завдань педагогічного проекту, логічність витікання завдань з проблем, виділених у проекті;
 • коректність вибору заходів проекту, дотримання послідовності дій, розумність обмеження набору заходів;
 • адекватність показників оцінки ефективності проекту;
 • дотримання логічної концепції проекту, наявність логічного ланцюжка: проблема-мета-завдання-метод-результат;
 • значущість проекту для інших освітніх установ, можливість впровадження результатів проекту в діяльність колег.

У додатках до проекту можна уявити:

 • навчально-тематичні плани;
 • структуру роздаткових матеріалів;
 • тематику, приблизну структуру, тираж, обсяг публікацій, друкованих матеріалів;
 • структуру, перелік розділів, що створюються інтернет-ресурсів;
 • приблизну структуру, обсяг, методику, інструментарій дослідження;
 • тематику, приблизну програму, аудиторію конференцій, круглих столів;
 • тематику, обсяг консультацій.