Правила внутрішнього розпорядку ВПУ №17

Правила внутрішнього розпорядку ВПУ №17

ПРАВИЛА
внутрішнього розпорядку для здобувачів освіти ВПУ № 17 

 

I. Загальні положення.

У Законі України «Про освіту» серед освітніх рівнів важливим компонентом виступає професійно-технічний. Професійно-технічну освіту держава розглядає, як важливий чинник залучення молоді до праці, встановлення її ціннісних життєвих орієнтацій, світоглядних настанов.

У Законі визначається, що професійно (професійно-технічна) освіта забезпечує здобуття громадянами професій відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей, перепідготовку, підвищення їх професійної кваліфікації. Професійно-технічна освіта громадян здійснюється на базі повної загальної середньої освіти або базової загальної середньої освіти з наданням можливості здобувати повну загальну середню освіту.

Здобувачі освіти закладів професійно (професійно-технічної) освіти із числа дітей-сиріт, дітей, які залишилися без піклування батьків і дітей, які потребують особливих умов виховання, перебувають на повному утриманні держави, забезпечуються безкоштовним харчуванням і стипендією.

Випускникам закладів професійно (професійно-технічної) освіти відповідно до їх освітньо-кваліфікаційного рівня присвоюється кваліфікація «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду (категорії), а також може присвоюватися кваліфікація «молодший спеціаліст» («фахового молодшого бакалавра»).

Законом України «Про професійно-технічну освіту» визначається створення умов для професійної самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках.

Згідно статті 2 цього Закону метою професійної (професійно-технічної) освіти є: забезпечення громадянам України права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей; задовольняючи потреби економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках.


II. Права здобувачів освіти ВПУ №17

Закон України «Про професійну-технічну освіту» містить розділ, в якому гарантуються права здобувачів освіти, слухачів закладу професійно (професійно-технічної) освіти та їх соціальний захист. Так, статтею 37 цього Закону передбачає право здобувачів освіти на:

·                   належні умови навчання за обраною професією;

·                   матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України;

·                   навчання професії за індивідуальною програмою;

·                   безоплатне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базами закладу освіти;

·                   матеріальну допомогу;

·                   оплату праці під час виробничого навчання і практики згідно з законодавством;

·                   безоплатне медичне обслуговування, користування засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я;

·                   канікули протягом навчального року та після його закінчення;

·                   безоплатне оволодіння іншою професією у разі хвороби, яка не дає змоги продовжити навчання за обраною професією.

Гарантії соціального захисту здобувача освіти, слухача та випускника закладу професійно (професійно-технічної) освіти передбачають зарахування часу навчання до трудового стажу здобувача освіти, слухача, в тому числі безперервного і за спеціальністю, що дає право на пільги, встановлені для відповідної категорії працівників, якщо перерва між днем закінчення навчання і зарахування на роботу за здобутою професією не перевищує трьох місяців.

 

III. Обов’язки і відповідальність здобувачів освіти ВПУ №17

Закон України «Про професійно-технічну освіту» гарантує здобувачам освіти не тільки їх права та соціальний захист, але й накреслює коло обов’язків і відповідальність перед державою і суспільством. Цьому присвячена стаття 39 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

Здобувачі освіти, слухачі закладу професійно (професійно-технічної) освіти зобов’язані:

·                   виконувати вимоги навчальних програм і системи контролю знань, умінь і навичок;

·                   відвідувати заняття, в тому числі й за індивідуальним графіком;

·                   виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, які регулюють працю працівників відповідних підприємств, установ, організацій;

·                   дотримуватися охорони праці та техніки безпеки під час практичного навчання і виробничої практики;

·                   бережно ставитися до обладнання, засобів навчання та інвентарю, що використовуються в освітньому процесі.

З метою забезпечення порядку під час освітнього процесу в закладі освіти, здобувачі освіти повинні дотримуватися правил поведінки, виконувати Розпорядок дня в училищі та гуртожитку:

·                   відвідувати ранкові лінійки;

·                   відвідувати ранкові зарядки (здобувачі освіти, що проживають в гуртожитку);

·                   бути готовими (щоденник, зошити, канцтовари та інше) до занять теоретичного та практичного циклу;

·                   дотримуватися загальних правил поведінки;

·                   змістовно організовувати своє дозвілля;

·                   відвідувати їдальню та харчуватися;

·                   не запізнюватись в гуртожиток до початку вечірньої перевірки;

·                   не з’являтися до закладу освіти у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння;

·                   бути забезпеченим спортивною формою та спецодягом;

·                   не покидати територію закладу освіти під час освітнього процесу без поважних причин.

Відповідно до законодавчої бази куріння та вживання алкогольних напоїв на території закладу освіти заборонено.

 

ІV. Стягнення за поручення дисципліни

Збитки, навмисно завдані здобувачами освіти, слухачами Вищому професійному училищу № 17 відшкодовуються ними особисто або за рахунок їхніх батьків (опікунів) відповідно до законодавства.

За невиконання обов’язків і систематичне порушення Статуту ВПУ № 17, Правил внутрішнього розпорядку для здобувачів освіти ВПУ № 17, незадовільну успішність до здобувача освіти, слухача застосовуються такі заходи впливу, як попередження, догана, відрахування з училища.

Порядок накладання дисциплінарного стягнення, відрахування з училища встановлюється Статутом ВПУ №17 та Правилами внутрішнього розпорядку для здобувачів освіти ВПУ № 17.

З училища здобувач освіти, слухач може бути відрахований за:

·        власним бажанням;

·        незадовільну успішність, поведінку;

·        невиконання вимог навчального плану та освітніх програм;

·        вироком суду, що набув законної сили;

·        грубі порушення навчальної дисципліни або Правил внутрішнього розпорядку ВПУ №17.

 

V. Заохочення за успіхи в навчанні.

За досягнення високих результатів у навчанні і суспільно-корисній праці до здобувачів освіти можуть застосовуватись заохочення:

·        подяка;

·        почесна грамота;

·        премія;

·        інші види морального і матеріального заохочення.

Заохочення оголошується в наказі (розпорядженні) по ВПУ №17, доводяться до відома всього колективу здобувачів освіти ВПУ №17.